Gaming i kvalitetsregister

I den moderna vården har kvalitetsregister fått en allt större och mer avgörande roll i arbetet med att följa upp och förbättra hälsa och sjukvården i stort. Dessa register består av data som samlats in från patienter i vården. Analys av det insamlade materialet ligger sedan till grund för arbetet med förbättring och förändring av vårdprocessen varför vikten av korrekthet är absolut nödvändig. Tyvärr finns en ökande oro för fenomenet ”data gaming” i vårdens kvalitetsregister. Vad detta innebär och hur detta kan påverka kvaliteten på ett av vårdens viktigaste register har vi kikat på i den här artikeln.

 Vad är Data Gaming?

Data gaiming refererar till medveten eller omedveten handling som leder till manipulation, förvanskning eller felaktig insamling av data. Detta kan inkludera felaktig rapportering av så väl diagnos, behandlingar eller utfall vilket i sin tur kan leda till felaktiga beslut. Det finns flera bakomliggande faktorer vid befarad data gaiming var av olika belöningsincitament och påtryckningar kan vara några. Vissa vårdgivare kan känna sig pressade att upprätthålla en hög kvalitet i sina rapporterade ärenden då detta påverkar både ryktet och ersättning, faktorer som lätt kan leda till en negativ spiral. En annan viktig faktor kan vara bristande förståelse eller kunskap om systemet hos den rapporterande personalen vilket kan leda till ofullständigt eller felaktigt rapporterade data.

Konsekvenser av data Gaming inom vården

Konsekvenserna av felaktigt insamlade data kan bli mycket påtaglig tex om den ligger till grund för beslut om behandling och resursfördelning. Detta kan i slutändan skada patienternas hälsa och välbefinnande. Därför är det av största vikt att utbilda vårdpersonal och administratörer om vikten av korrekt datainsamling och vilka konsekvenser felaktigheter kan få. Etablerande av tydliga riktlinjer och interna kontroller samt oberoende granskningar kan vara ytterligare sätt att minska möjligheten till manipulation av data och identifikation av felaktigheter.

Data gaiming är en allvarlig utmaning för vårdens kvalitetsregister. Genom att vidta åtgärder som främjar korrekt datainsamling och medvetenhet om riskerna med felaktigt rapporterade och insamlade data kan vården säkerställa att kvalitetsregistren förblir pålitliga verktyg för att förbättra sin verksamhet och i slutändan patientens livskvalitet.

Patientinsikter ett viktigt komplement till kvalitetsregistren

En annan viktig aspekt när vi tittar på datainsamling inom vården är möjligheten till insamling av patientinsikter. Separat insamlade patientinsikter kan vara en värdefull komplettering till vårdens kvalitetsregister på flera sätt. Kvalitetsregistren innehåller ofta kvantitativa data såsom diagnos, behandling och utfallsmått. Patientinsikter kan ge en kvalitativ dimension till dessa siffror genom att förklara bakomliggande orsaker till vissa resultat. Patienter kan beskriva sina upplevelser, behov och preferenser vilket hjälper vården och forskningen att förstå varför vissa behandlingsmetoder fungerar bättre än andra. Vidare kan en direktkontakt med patienten utanför vården avslöja problem och aspekter som inte fångas upp i kvalitetsregistren. Till exempel kan patienten rapportera symptom eller biverkningar som ännu inte är dokumenterade i de officiella systemen. Genom att lyssna på patienter och ta till sig feedback kan också vården identifiera områden som behöver förbättras och implementera åtgärder för detta. Att inkludera patientinsikter främjar en etisk vårdkultur där patienten ses som en partner till sin egen vård. Detta ger patienten en röst och känsla av att vara delaktig i beslutsprocessen vilket är en viktig aspekt i patientcentrerad vård. Det är dock viktigt att notera att patientinsikter måst hanteras med försiktighet för att säkerställa sekretess och integritet och för att undvika att patienter blir överbelastade med förfrågningar om information.

Tjänster

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika, målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker, vilka behov de har? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger dig en visuell bild av hur ditt företag eller din produkt placerar sig i jämförelse med dina konkurrenter, utifrån ett kundperspektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar baserade på primär- eller  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier