Livskvalitet – innan, under och efter behandling

Livskvalitet som en parameter i patientresan är en mycket viktig och patientcentrerad strategi. Själva kärnan i patientcentrerad vård är att uppmärksamma och adressera individens totala, holistiska behov under den medicinska behandlingen. Många behandlingar kräver frekventa besök för medicinering, monitorering och uppföljning. Den patientcentrerade eller personcentrerade vården, är inte bara fördelaktig utan nödvändig men det minskar för den skull inte behovet av ”sjukhuscentrerad vård”.

Patientcentrerad vård

I en övergång från sjukdomscentrerad till patientcentrerad vårdmodell är livskvalitet som parameter i patientresan avgörande. Det innebär att man inte bara fokuserar på att behandla sjukdomen utan också på hur sjukdomen påverkar patientens dagliga liv och välbefinnande. Upplevelsen av livskvalitet ger en mer omfattande bild av patientens hälsotillstånd än enbart kliniska mått. Det tar hänsyn till fysiska, mentala, sociala och emotionella aspekter, vilket är särskilt viktigt vid kroniska sjukdomar eller långvariga behandlingar.

 Möjlighet till individanpassad vård

Ytterligare en fördel med att mäta patientens livskvalitet är att vårdteamet då ges större möjlighet att anpassa vården efter patientens specifika behov och önskemål. Det öppnar också upp för en kontinuerlig dialog mellan patient och vårdpersonal om hur man kan optimera behandlingen för att förbättra livskvalitet. Måttet kan även vara en användbar parameter för att utvärdera hur effektiv en behandling är, inte bara baserat på kliniska resultat utan även på hur väl den förbättrar patientens övergripande livsupplevelse. 

 Fokus på långsiktig hälsa

Livskvalitet är särskilt relevant för långsiktig vård och rehabilitering. Det ger möjlighet att identifiera långsiktiga mål och stöd som behövs för att patienten ska återhämta sig och bibehålla en god livskvalitet efter avslutad behandling. Att involverar och lyssna på patientens egna upplevelser och perspektiv främjar en öppen kommunikation mellan patient och vårdpersonal och kan bidra till att skapa en mer tillfredsställande vårdupplevelse.

Sammanfattningsvis kan inkludering av livskvalitet i patientresan bidra till en mer holistisk, patientcentrerad och långsiktig vårdmodell. Det är ett steg mot att se patienten som en individ med unika behov och önskemål, vilket är avgörande för att skapa en meningsfull och effektiv vårdupplevelse.

Tjänster

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika, målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker, vilka behov de har? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger dig en visuell bild av hur ditt företag eller din produkt placerar sig i jämförelse med dina konkurrenter, utifrån ett kundperspektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar baserade på primär- eller  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier