Patientdata, Real World Data och Real World Evidence

I en tid av ökande digitalisering och teknologiska framsteg genomgår hälso- och sjukvården en stor omvandling. En av de mest betydelsefulla förändringarna är den ökade tillgången till och användningen av Patientdata, Real World Data (RWD) och Real World Evidence (RWE). Men vad betyder begreppen och vad skiljer dem ifrån varandra?

Patient – från passiv mottagare till aktiv deltagare.

Patientdata utgör en central komponent i RWD och RWE. Det är inte längre bara sjukvårdspersonal som är källan till information och data inom hälso- och sjukvård. Med ökande användning av digitala hälsorelaterade appar och teknik har patienten blivit aktiv deltagare i insamling av den egna hälsoinformationen. Detta skifte mot patientcentrerad vård där patientensupplevelser och åsikter sätts i fokus har stora fördelar för den enskildes vård, rehabilitering och livskvalitet. Genom att samla in och dela sina egna hälsodata kan patientens erfarenheter och upplevelser bidra till ökad förståelse för sjukdomar, olika behandlingsmetoders verkan, eventuella bieffekter och oönskade resultat. Dessa insikter är värdefull input i mätandet av behandlingseffektivitet och livskvalitet viket ger stora möjligheter för en mer individualiserad vård.

Real World Data – en djupare förståelse för patienten och olika behandlingsmetoders påverkan.

RWD avser hälso- och sjukvårdsdata som samlats in från kliniskt arbete och vardaglig patientvård. Denna information genereras av läkare och vårdpersonal utifrån kliniska resultat och observationer. RWD inkluderar data från elektroniska patientjournaler, diagnostiska tester, recept, vårdplaner och mycket mer. Dessa data genereras som en naturlig del av vårdprocessen och representerar en stor källa till information om hur vården faktiskt tillhandahålls och verkar.

Real World Evidence – vetenskaplig evidens

RWE är bearbetad och analyserad RWD med syfte att generera evidens i forskning och kliniska prövningar. RWE används för att stödja medicinsk forskning och utveckling vilket blivit allt viktigare för att komplettera data som samlats in från traditionella kliniska prövningar. Det är dock viktigt att komma ihåg att observationella analyser av RWD kan vara något begränsade till exempel kan enbart samband utvärdera och inte kausalitet, orsak och verkan. Ett större fokus på datakvalitet och integritet kommer att vara avgörande för att säkerställa att RWD och RWE är tillförlitliga och användbara för forskare och kliniker.

Tjänster

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika, målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker, vilka behov de har? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger dig en visuell bild av hur ditt företag eller din produkt placerar sig i jämförelse med dina konkurrenter, utifrån ett kundperspektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar baserade på primär- eller  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier