Patientresan

En riktigt bra patientupplevelse handlar om så mycket mer än hur bra en vårdgivare tar hand om de fysiska krämporna. Det handlar om hela patientresan – från vilken information en potentiell patient hittar online, före beslutet att boka ett besök inom vården, hur bemötandet av vården upplevs, själva behandlingen och hur framgångsrikt vårdgivaren förhindrar ett medicinskt återfall – och alla fysiska, känslomässiga och miljömässiga detaljer där emellan.  Att förstå informationsinnehållet som finns i vart och ett av de här stegen kan vara avgörande för vårdgivarens framgång.

Patientresan börjar vanligtvis när en individ upplever en hälsofråga, symtom eller ett behov av vård och behandling. Det är den tidsperiod där patienten går igenom olika faser från att upptäcka sina symtom till att få rätt diagnos, behandling och till sist uppföljning av vård. Under resan finns olika utmaningar och ställpunkter som i värsta fall kan ge ytterligare problem eller oro för patienten. För att hantera dessa problem är det viktigt att uppmärksamma behovet av patientcentrerad vård, tydlighet i kommunikation och uppmuntra patienten att ta en aktiv roll sin vård. Ett holistiskt tillvägagångssätt förbättrar upplevelsen under patientresan och kan hjälpa till att minska problemen och ge ett bättre resultat av insatsen.

Symtom och behovsupptäckt.

Resan början vanligtvis när en person upptäcker symtom som tyder på ett hälsoproblem.

Egen diagnos

En bokning av läkarbesök föregås allt som oftast även av att patienten själv söker information och förklaring på symtomet via tex Google eller annat sökverktyg. Här kan det första problemet i en trygg patientresa uppstå. Med osäkra symtombeskrivningar eller otydliga källor kan patienten hitta felaktig eller farlig information om sin sjukdom och behandling vilket kan påverka beslutsfattande och orsaka oro.

Sökande av vård.

Den första kontakten med vården sker oftast via ett bokat besök med primärvården och en allmänläkare. Kommunikationen mellan patienter och vårdgivare är avgörande och problem som bristande förståelse, språkbarriärer eller otillräcklig information kan leda till missförstånd och felaktig vård.

Diagnos och utvärdering

Patienten genomgår olika medicinska undersökningar och tests för att få en diagnos. Detta är en viktig del av patientresan eftersom den påverkar behandlingsplanen. Ett av de vanligaste problemen i patientresan är en tidsfördröjning vid diagnostillfället. Det kan bero på oklarhet i symtom, bristande tillgång till specialister eller bristfälliga diagnostester. Ett felaktigt eller bristfälligt ställt diagnos kan leda till felaktig dosering av mediciner, läkemedelsinteraktioner och biverkningar vilket ytterligare kan leda till försämring av tillstånd.

Behandlingsfas

När diagnosen är fastställd kan patienten påbörja behandling. Behandlingens tid och utseende är beroende på diagnos. Ibland kan höga medicinska kostnader alternativt uteblivna intäkter under sjukdom utgöra en ekonomisk börda för patienten och påverka deras förmåga att få vård eller fullfölja vårdplanen.

Uppföljning och eftervård

Efter behandling följer vanligtvis en uppföljningsfas där patientens hälsa övervakas och ytterligare behandling eller justering i vården kan behövas. Efter avslutat vård kan det dock finnas brister i eftervården vilket kan påverka återhämtning och leda till komplikationer. Ett vanligt förekommande problem är att patienten upplever sig färdigbehandlad och vården inte har något system för automatisk uppföljning eller återkoppling varför signaler om återfall eller komplikationer kan missas. Ytterligare ett problem i den här fasen kan vara att det i vårdsystemet finns flera vårdgivare och specialister där det kan uppstå problem med samordningen av vården vilket kan leda till fragmenterad vård och ineffektivitet.

Förebyggande och hälsosam livsstil

En del av patientresan innefattar även förebyggande åtgärder där tex upprättandet av en hälsosam livsstil kan vara avgörande för att undvika framtida hälsoproblem. Vid långvarig sjukdom eller alvarliga åkommor kan patienten och/eller deras familjer ställas inför psykosociala utmaningar som ångest, depression och känslomässig stress på grund av sjukdomen och dess påverkan på livet. Dessa företeelser kan vara svåra att sammankoppla och missas i patientens vårdplan. Ibland är patienten inte fullt engagerad i sin vård vilket kan påverka resultatet negativt det är därför viktigt att vårdpersonalen är lyhörda och intresserade för att fånga upp eventuella problem eller missförstånd.

Livskvalitet innan, under och efter behandling

Inkludering av livskvalitet som en parameter i patientresan är en mycket viktig och patientcentrerad strategi. Att mäta och övervaka livskvalitet ger en mer holistisk bild av patientens välbefinnande och hur denne påverkas av sjukdom, behandling och rehabilitering. Det innebär att man inte bara fokuserar på att behandla sjukdomen utan också på att sjukdomen påverkar patientens dagliga liv och välbefinnande.

En säker och trygg patientresa är viktig för att vården ska nå sin fulla potential. Ett verktyg för att hantera dessa problem är att uppmärksamma behovet av patientcentrerad vård, där patienten tydligt hamnar i fokus. Ett holistiskt tillvägagångssätt för att förbättra patientresan.

Tjänster

VAD VI GÖR

Målstyrd patientrekrytering

Säkerställ tillgång av patienter till kliniska studier via Rusticos unika, målstyrda rekrytring av patienter.

Patientinsikter

Har ni rätt information om er målgrupp? Vet ni vad de tycker och tänker, vilka behov de har? Underbygg beslut med rätt information och data från er målgrupp.

Varumärkeskartor

Rusticos varumärkeskarta ger dig en visuell bild av hur ditt företag eller din produkt placerar sig i jämförelse med dina konkurrenter, utifrån ett kundperspektiv.

Marknadsundersökning

Rustico erbjuder både kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar baserade på primär- eller  sekundärdata.

PROM / PREM Rapporter

Rustico erbjuder standardiserade och kundanpassade PROM och PREM rapporter. Vi erbjuder samarbete med partners, exempelvis kvalitetsregister.

Övriga tjänster

Rustico skräddarsyr projekt utifrån era önskningar. Kontakta oss för mer information.

Exempel på erbjudande:

  • Kvalitetsregister-data/analys
  • Patientstödsprogram
  • Virtuella Kliniska Studier